Polityka prywatności

Tworzymy z pasją

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacje ogólne

Na potrzeby zachowania należytych praw i obowiązków wynikających z obowiązującego ustawodawstwa powstała niniejsza polityka prywatności. Obowiązuje ona na stronie www.woodkaw.pl

Definicje

W dalszej treści niniejszej polityki prywatności będą stosowane poniższe pojęcia:

Administrator – Natalia Kawiak

Strona internetowa – www.woodkaw.pl

Sklep – www.woodkaw.pl/sklep

Konto użytkownika – konto wykorzystywane do dokonywania zakupów w sklepie.

Użytkownik – każda osoba przeglądająca treść strony internetowej oraz dokonująca zakupów w sklepie internetowym.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem w rozumieniu przepisów RODO dotyczących danych osobowych Użytkowników jest Administrator.

Za pomocą formularzy dostępnych na stronie www.woodkaw.pl w postaci formularza kontaktowego, zapisu do newslettera oraz formularza komentarzy Użytkownicy przekazują swoje dane osobowe Administratorowi.

Przy pomocy odpowiedniego formularza dostępnego na stronie Użytkownik dobrowolnie, świadomie, konkretnie oraz jednoznacznie zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych co jest podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Administratora. Dane te mogą być również pozyskiwane i przetwarzane za pomocą innych środków przekazu pod warunkiem wyrażenia zgody  lub udzielenia stosownego upoważnienia przez Użytkownika.

Użytkownik za pomocą formularza kontaktu, formularza zapisu do newslettera, formularza komentarzy oraz konta użytkownika w sklepie internetowym udostępnia Administratorowi swoje dane osobowe. W przypadku formularza kontaktu udostępnione przez Użytkownika dane są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie oraz sprawnego przebiegu procesów zakupowych w sklepie. Akceptacja RODO jest niezbędna aby Administrator mógł odpowiedzieć na zapytanie Użytkownika oraz sprzedać produkty znajdujące się w sklepie. Dane Użytkownika będą przetwarzane do momentu zakończenia korespondencji oraz zakupów w sklepie do 1 roku od zakończenia współpracy.

Formularz newslettera służy do zapisu w celu otrzymywania na podany przez Użytkownika adres mailowy nowości pojawiających się na blogu oraz specjalnych ofert i promocji. Użytkownik w każdym momencie może cofnąć poprzednio wyrażoną zgodę zapisu do newslettera. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub w przypadku zakończenia wysyłania newslettera przez Administratora.

W przypadku formularza komentarzy dane są przetwarzane w celu wyświetlania komentarza. Dane będą przetwarzane do czasu usunięcia komentarza przez Użytkownika lub do czasu funkcjonowania strony internetowej.

Dane Użytkownika mogę być wykorzystywane również przez inne podmioty, z którymi Administrator współpracuje (np. firma dostarczająca usługę hostingową).

Dane przekazane w czasie składania zamówienia są  przetwarzane w celu wykonania umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia, wystawienia faktury, w celach archiwalnych i statystycznych, a także  uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej.

Dane osobowe są należycie przechowywane i chronione przed dostępem do nich osób trzecich zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem.

Uprawnienia Użytkownika

Każdy Użytkownik ma między innymi prawo do dostępu, zmiany i usunięcia swoich danych osobowych udostępnionych Administratorowi, a także do ograniczenia przetwarzania  tych danych.

Użytkownik w każdej chwili ma prawo do cofnięcia swojej decyzji o przetwarzaniu danych.

Wszelkie prośby, skargi i zażalenia względem przetwarzania danych osobowych proszę kierować pod adres info@woodkaw.pl

Konto użytkownika

W chwili zakładania konta użytkownika jesteś zobowiązany do podania niezbędnych danych do założenia konta, takich jak adres e-mail, nazwę użytkownika oraz hasło. W momencie edycji danych możesz zostać zobowiązany do podania dodatkowych danych między innymi takich jak adres korespondencyjny (dostawy), numer telefonu.

Dane uzyskiwane w procesie zakładania konta przetwarzane są w celu świadczenia na Twoją rzecz usług oraz możliwości przesłania na wskazany przez Ciebie adres produktów zamówionych w sklepie.

W każdym momencie możesz usunąć swoje konto. Nie wpłynie to jednak na usunięcie Twoich danych z naszej bazy ponieważ są one niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obalenia roszczeń związanych z umową świadczenia usług lub umową sprzedaży produktów w sklepie. Dane przechowywane w naszej bazie po usunięciu konta przez Użytkownika są również w celu identyfikacji go jako klienta powracającego w przypadku ponownej rejestracji konta w naszej bazie.

W każdym momencie możesz zmienić dane zamieszczone w koncie Użytkownika.

Zamówienia

W chwili składania zamówienia jesteś zobowiązany do podania niezbędnych do realizacji zamówienia danych takich jak imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP.

Dane dotyczące zamówień będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia. Dane te będą przechowywane przez okres minimum 5 lat z uwagi na obowiązujące ustawodawstwo dotyczące konieczności przechowywania faktury przez okres 5 lat licząc od końca roku podatkowego.

Danych przekazanych w chwili procesu składania zamówienia oraz danych przekazanych do wystawienia faktury nie ma możliwości zmiany po realizacji zamówienia. Nie ma możliwości również przeciwstawienia się przetwarzaniu danych osobowych oraz wnoszenia próśb odnośnie usunięcia tych danych do czasu upłynięcia terminu roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po tym okresie możesz żądać usunięcia wskazanych danych.

Reklamacje i odstąpienie od umowy

W sytuacji składania reklamacji lub odstąpienia od umowy przekazujesz dane osobowe zawarte w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub reklamacji. Dane te obejmują imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu oraz numer rachunku bankowego. Podanie powyższych danych jest niezbędne do złożenia reklamacji lub odstąpienia od umowy.

Dane te przekazywane są w celu poprawnego przeprowadzenia procesu reklamacji lub odstąpienia od umowy a następnie w celach archiwalnych.

Przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji powyższych procesów. Dane mogą być przechowywane i wykorzystywane w przyszłości do wykazania przebiegu zaistniałych procesów.

Po złożeniu reklamacji lub odstąpienia od umowy nie ma możliwości zmiany danych osobowych oraz nie masz możliwość żądania zaniechania przechowywania tych danych przed terminem upływu przedawnienia roszczeń. Po tym terminie możesz żądać zaniechania przechowywania powyższych danych oraz usunięcia ich z naszej bazy.

Postanowienia końcowe 

Zważywszy na nieustanny rozwój technologii, dostępu do informacji, a także rozwoju niniejszej strony internetowej oraz sklepu treść polityki prywatności może ulec zmianom. Wprowadzone zmiany będą w sposób przejrzysty przekazywane Użytkownikom.

Wszystkie pytania i uwagi odnośnie Polityki prywatności i plików cookies proszę o kierowanie na adres info@woodkaw.pl.